Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie dyrektora w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 30 kwietnia 2024r na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej adresowanych do uczestników projektu „Nadzieja dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.