Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Co to są przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze?

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ?

 • Osoby niepełnosprawne, które otrzymają zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do właściwego dla ich miejsca zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne nieprzekraczające kryterium dochodowego i posiadające odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność.
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub niedostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski kompletne rozpatrywane są po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 3. Wypłata dofinansowań następuje do chwili wyczerpania się środków finansowych na dany rok.

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania określa corocznie w formie uchwały Zarząd Powiatu i może wynosić maksymalnie::

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany przez przepisy,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem opiekuna, wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  można złożyć w każdym czasie.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kserokopię orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu).
 2. Kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 3. Fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawioną na osobę niepełnosprawną.
 4. Można również wystąpić o dofinansowanie przedstawiając kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

UWAGA!

NIE DOFINANSUJEMY tego sprzętu, który został zakupiony przez osobę niepełnosprawną bez limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Osoba, która zakupiła przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy przed dnie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, nie może otrzymać dofinansowania ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. 2019 r. poz. 1267). 

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub pod numerem tel: 41 200 17 02.

WNIOSKI