Do domów pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności,
  • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ,ustalającego wysokość renty lub emerytury,
  • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny,
  • wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,
  • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Powyższa dokumentacja wraz z decyzją kierującą wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję umieszczającą i przekazuje dokumenty do właściwego DPS.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

  1. Mieszkaniec – 70% swojego dochodu (pozostałe 30% dochodu pozostaje do dyspozycji mieszkańca),
  2. Rodzina tj. małżonek, zstępni przed wstępnymi.
  3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana

Powiat Kielecki prowadzi 2 domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28  gm. Nowiny, jest przeznaczonym dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dom  Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 73 , 26-020  Chmielnik przeznaczony jest dla 103 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz  dla 82 osób  przewlekle psychicznie chorych.

Ponadto Powiat Kielecki zlecane  Caritas Diecezji Kieleckiej prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  w Piekoszowie  ul. Czarnowska  2a , który jest przeznaczony  dla 26 osób starszych, przewlekle i somatycznie chorych.